binbin
İletişim Formu'nda doldurmuş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişsel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ İLETİŞİM FORMUNDAKİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) ile bağlı ve grup şirketleri tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, şikâyet, talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sorularınızın yanıtlanması kapsamında, talebinize ilişkin Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (“Amaçlar”) ve Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde Şirketimiz bağlı ve grup şirketlerine, çağrı merkezi hizmetlerimizi temin etmek amacıyla Global Bilgi Pazarlama ve Danışma Çağrı Servisleri A.Ş.’ye, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından görüş, talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sorularınızın yanıtlanması amacıyla Şirket’in mobil uygulaması üzerinden Kanun’un 5/2(c). maddesinde belirtilen Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası kapsamında toplanmaktadır.
 
Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Saray Mahallesi Sanayi Caddesi No:56/1 Ümraniye, İstanbul adresine bizzat veya noter kanalıyla; binulasim@hs01.kep.tr adresine elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak;kvkk@binbinscooters.com adresine e-posta yoluyla; Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.